اولین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی

پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاري در حوزه فناوري هاي فرهنگی و صنایع خلاق میان معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ایران و وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی، پس از دیدار معاون وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی در دیداري با دبیر ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز، "همایش مشترك ایران و کره جنوبی در زمینه فناوري هاي فرهنگی و صنایع خلاق" در مجموعه همایش های بین المللی رایزن تهران با میزبانی ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز فراهم برگزار گردید.

12 سپتامبر 2016 / 22 آذر 1395:
پیرو انعقاد تفاهم نامه همکاري در حوزه فناوري هاي فرهنگی و صنایع خلاق میان معاونت علمی و فناوري ریاست جمهوري ایران و وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی، پس از دیدار معاون وزیر فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی در دیداري با دبیر ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز، "همایش مشترك ایران و کره جنوبی در زمینه فناوري هاي فرهنگی و صنایع خلاق" در مجموعه همایش های بین المللی رایزن تهران با میزبانی ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز فراهم برگزار گردید. در این نشست 54 شرکت برتر ایرانی و 19 شرکت برتر کره اي حضور داشتند.
از مهم ترین دستاوردهاي مذاکرات رو در روي فعالان دو کشور در حوزه صنایع فرهنگی دو کشور می توان به موارد زیر اشاره کرد:
  • جذب سرمایه گذاري طرف کره اي براي تولید انیمیشن و تولید محصولات جانبی انیمیشن هاي ایرانی؛
  • انجام یک پروژه مشترك انیمیشن سینمایی با موضوع اشتراکات فرهنگی دو کشور؛
  • همکاري مشترك در حوزه آموزش دانشگاهی، دوره هاي آموزشی و دوره هاي تابستانی بازي سازي؛
  • همکاري براي ایجاد استودیوي مشترك بازي سازي در ایران؛
  • همکاري براي توسعه مدل ارائه محتواي آموزشی بر روي تبلت هاي کودك و نوجوان و انتقال دانش فنی توسعه بومی براي تبلت هاي آموزشی Launcher
  • برگزاري دوره مجازي آموزش زبان فارسی در دانشگاه هاي کره
کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/Zjxp