دوره ایده شوي صنایع دستی جهاد دانشگاهی یزد

رویداد ایده گاه صنایع دستی، رویدادي آموزشی و تجربی است که بر موضوع ایده پردازي و خلاقیت در صنایع دستی متمرکز است. این رویداد فرصتی را براي دانشجویان و علاقه مندان به صنایع دستی فراهم آورد تا ضمن آشنایی با اصول ایده پردازي و شناخت صنایع دستی فعال استان یزد، ایده هاي خود براي توسعه و ارتقاء این صنایع را ارائه و در معرض قضاوت قرار دهند.این رویداد در بهار سال 96 با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز برگزار شد و جامعه مخاطب آن دانشجویان علاقه مند به صنایع دستی استان یزد و خصوصاً دانشجویان رشته هاي هنر و صنایع دستی و همین طور علاقه مندان به صنایع دستی استان یزد بودند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zyvp