دومین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی

دومین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی به همت ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز و با همکاري وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی، روز 8 شهریورماه سال جاري در سئول برگزار گردید.

30 آگوست 2017 / 8 شهریور 1396:

دومین نشست سالیانه ایران و کره جنوبی در حوزه صنایع خلاق و فناوري فرهنگی به همت ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز و با همکاري وزارت فرهنگ، ورزش و گردشگري کره جنوبی، روز 8 شهریورماه سال جاري در سئول برگزار گردید. این نشست که در سه زمینه تخصصی "پویانمایی"، "بازی های ویدیویی" و "محتوای آموزش الکترونیکی" با حضور 38 شرکت و موسسه از ایران و کره جنوبی برگزار شد، دومین گام اجرایی در راستاي افزایش تبادلات و همکاري ها در حوزه فناوري هاي فرهنگی و صنایع خلاق بین دو کشور است. در حاشیه برگزاري این نشست، نمایشگاه هاي صوت و تصویر فراگیر و آموزش الکترونیک نیز برگزار شد که فرصت مناسبی را براي مذاکره و تبادل نظر بین شرکت هاي ایرانی و شرکت کنندگان نمایشگاه ها ایجاد کرد. در جمع بندي این نشست، بیانیه مشترکی مابین نمایندگان دولت هاي جمهوري اسلامی ایران و کره جنوبی امضا گردید. در این بیانیه بر لزوم استفاده از ظرفیت ها و نماد هاي فرهنگی مشترك دو کشور و پیاده سازي پلت فرم مشترکی جهت پیگیري موضوعات همکاري مشترك طرفین، تاکید شده است. در فرآیند برگزاري این نشست، به صورت رسمی از امضا چهار سند همکاري شامل قراردادهاي تجاري و توافق نامه هاي همکاري رونمایی گردید و همچنین سندهاي همکاري دیگري نیز به امضاي مشترك شرکت هاي ایرانی و کره اي رسید.
کلمات کلیدی

تصاویر

//isti.ir/Zkxp