رویداد کارآفرینی و مسابقه طراحی محصول با محوریت صنایع دستی بنیاد نخبگان یزد

دهمین نمایشگاه صنایع دستی استان یزد به منظور معرفی تولیدات صنایع دستی استان و فراهم کردن بستري براي ارائه محصولات متنوع براي همه اقشار با عنوان اولین رویداد کارآفرینی و مسابقه طراحی محصولات حصیري برگزار گردید. بخشی از این رویداد با همکاري بنیاد نخبگان استان یزد با عنوان «جایزه طراحی محصول» برنامه ریزي گردید که در آن به بهترین طراحی هاي انجام شده با محصولات حصیري جوایزي ارزنده اهداء شد.این رویداد با هدف استفاده از تمام پتانسیل و تخصص افراد در راستاي شناخت مسیر شغلی، تمرین ایده پردازي، توانمند سازي شغلی، آموزش تکنیک هاي فروش و برندسازي در محور صنایع دستی براي فعالان این حوزه مورد حمایت ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز قرار گرفت.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zwvp