جشنواره بُشري

جشنواره بُشري

نخستین جشنواره ملی بُشري با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و با هدف حمایت از تولید و ایده پردازي در عرصه تولید سوغات فرهنگی برگزار شد و این جشنواره را به عنوان نخستین جشنواره با رویکرد حمایت از تولیدکنندگان، ایده پردازان و طراحان محصولات فرهنگی معرفی کرد.

 حمایت از برگزاري نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

حمایت از برگزاري نمایشگاه بین المللی صنایع دستی

هرساله نمایشگاه بین المللی صنایع دستی با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و با حضور هنرمندان و صنعت گرانی از استان هاي کشور و کشورهاي افغانستان، ترکیه، آذربایجان، الجزایر، کویت، هندوستان و... انجمن هاي دوستی ایران و کشور هاي دیگر برگزارمی گردد. این مراسم با هدف ارج نهادن به تلاش هاي ارزشمند صنعت گران هنرمند کشور و همچنین معرفی رشته هاي مختلف صنایع دستی در جهت افزایش تقاضا و فراهم نمودن زمینه هاي جذب نیروي انسانی جوان و مستعد برپا می گردد.

 جشنواره سرگرم آموز

جشنواره سرگرم آموز

جشنواره دانشجویی سرگرم آموز با تمرکز بر موضوع کارآفرینی و معرفی صنعت بازي هاي ویدیویی و فرصت هاي شغلی موجود در آن توسط مرکز رشد دانشگاه علامه طباطبایی و هسته پژوهشی مطالعات بازي هاي رایانه اي آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز برگزار شد. این جشنواره را می توان به عنوان اولین رویداد گسترده آموزشی در رابطه با بازي هاي ویدیویی به حساب آورد. همچنین برنامه هاي جشنواره دانشجویی سرگرم آموز بر این اساس برگزار می شوند تا دانشجویان، اساتید، علاقه مندان و شرکت هاي مشغول به فعالیت در صنعت بازي هاي ویدیویی ها را با دیدي متفاوت متوجه فرصت هاي شغلی در این صنعت کنند و از آثار و فعالیت هاي آن ها همچون آثار و کارهایی چون بازي هاي رایانه اي، مدل هاي بازي سازي، شبیه سازها، اپ هاي تلفن هاي هوشمند و دیگر محصولات نیز حمایت کند.

 جشنواره حامد

جشنواره حامد

سلسله رویدادهاي حامد با مشارکت دانشگاه فرهنگیان، ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز، شبکه هوشمند دانش و شرکت رفاه وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین با حمایت دانشگاه هاي شهید بهشتی و صنعتی شریف برگزار شد. سلسله رویدادهاي حامد (حمایت از مبتکران، معلمان و دانشجویان) به عنوان راهکاري براي استفاده حداکثري از پتانسیل تمام فعالان در حوزه آموزش برگزار شد. دانشگاه فرهنگیان بانی اصلی این رویداد بوده و با برگزاري این رویداد به دنبال ایجاد ارتباط مناسبی میان تولید کنندگان مستقل محتوا با بخش خصوصی از یک سو، و رتبه بندي و آموزش مستمر تولید کنندگان محتوا از سوي دیگر بوده است.

 جشنواره دانش آموختگان و دانشجویان فرش دستباف انجمن علمی فرش ایران

جشنواره دانش آموختگان و دانشجویان فرش دستباف انجمن علمی فرش ایران

این جشنواره با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و در راستای ایجاد فضاي مناسب براي دستاوردهاي علمی و هنري دانشجویان و دانش آموختگان فرش دستباف معرفی جلوه هاي زیباي هنر فرش دستباف در قالب نمونه هاي هنري دانشجویان و دانش آموختگان فرش کشور و ایجاد زمینه براي تبادل اطلاعات علمی و هنري و نیز انتقال یافته هاي جدید به دانشجویان و دانش آموختگان و زمینه سازي براي بررسی و انتقال مسائل و مشکلات دانشجویان و دانش آموختگان فرش کشور به دستگاه هاي ذي ربط در محورهاي زیر برگزار شد: مقاله، پایان نامه منتخب فرش، پژوهشگر برگزیده فرش، دانشجوي نمونه، بخش مهارتی در حوزه هاي طراحی؛ رنگ و نقطه؛ بافت؛ مرمت؛ رنگرزي.

 اولین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

اولین جشنواره و نمایشگاه ملی اسباب بازي کانون پرورش فکري کودکان و نوجوانان

این رویداد در پنج بخش اصلی با اهداف تشویق و حمایت از طراحان و تولیدکنندگان ایرانی، تدوین شاخص هاي اسباب بازي هاي مناسب، سالم و بستر سازي براي رشد، شکوفایی و گسترش صنعت اسباب بازي با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و در پنج بخش اصلی برگزار شد: اولین نمایشگاه تولید اسباب بازي و ابزارهاي آموزشی ایرانی- اولین جایزه اسباب بازي: نمونه هاي تولید شده در ایران در سال گذشته- اولین نمایشگاه تخصصی طراحان اسباب بازي - سمینار تخصصی طراحی اسباب بازي و ابزارهاي آموزشی با موضوع طراحی، تولید، اقتصاد و کارآفرینی در توسعه صنعت اسباب بازي- کارگاه هاي آموزشی تخصصی طراحی اسباب بازي و ابزارهاي آموزشی

 کنفرانس ملّی بازي هاي رایانه اي؛ فرصت ها و چالش ها

کنفرانس ملّی بازي هاي رایانه اي؛ فرصت ها و چالش ها

این کنفرانس با هدف گردهمایی فعالان مختلف حوزه گیم (روانشناسان، جامعه شناسان، متخصصان کسب و کار، بازي سازان، بازي کنان، طراحان و...) و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز در یک جوّ مشترك، ایجاد فرصتی براي هم اندیشی و ارتقاي همکاري میان متخصصان فنی و علوم انسانی کشور و نمایش ظرفیت هاي صنعت ملّی بازي هاي رایانه اي به مدیران و سیاست گذاران فرهنگی و اجتماعی برگزار گردید. هدف نهایی برگزار کنندگان این جشنواره، جهت دهی سرمایه گذاري ها و علایق حامیان به سمت تأسیس یک مرکز تخصصی بازي سازي در دانشگاه اصفهان بوده است. این کنفرانس در پنج بخش "کنفرانس بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها"، کارگاه هاي آموزشی متنوع، رویداد بازي سازي، نمایشگاه بازي هاي رایانه اي و لیگ بازي هاي رایانه اي برگزار گردید.

 اولین رویداد ایده بازار اسباب بازي دانشگاه صنعتی امیرکبیر و گروه علمی چهارباغ

اولین رویداد ایده بازار اسباب بازي دانشگاه صنعتی امیرکبیر و گروه علمی چهارباغ

این رویداد توسط گروه علمی چهارباغ و شرکت دانش بنیان ایده بازار دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حمایت ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز، شوراي نظارت بر اسباب بازي، صندوق کارآفرینی امید، دفتر تسهیلات کوچک محیط زیست جهانی و برخی از (GEF/SGP) برنامه عمران سازمان ملل متحد تولید کنندگان برتر اسباب بازي ایران برگزار شد. هدف از برگزاري این رویداد بستر سازي علمی روند طراحی اسباب بازي و ارتباط بین طراحان و تولید کنندگان با هدف رشد و پویایی صنعت اسباب بازي ایرانی بوده است.

 مسابقه تصویر سازي بازي ایرانی (گمانه)

مسابقه تصویر سازي بازي ایرانی (گمانه)

شرکت سرگرمی هاي رشد آفرین چوبین با همکاري مجموعه فناورد و با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز، مسابقه طراحی کارت هاي بازي گمانه را در قالب مسابقات مهارت سنجی فناورد رشته گرافیک برگزار نمود. در مسابقه تصویر سازي با به کارگیري یک شیوه متفاوت و منحصر به فرد طراحانی که بیشترین مهارت، تناسب و بازدهی را دارا بودند شناسایی و رتبه بندي و به مسابقه دعوت شدند. در واقع مسابقات تصویر سازي گمانه علاوه بر در نظر گرفتن نیازمندي هاي شرکت چوبین، شناخت افراد برتر در این حوزه و معرفی این افراد به مجموعه هاي مرتبط با رویکرد مسئله محوري و مهارت سنجی را نیز مد نظر قرار داد.

 مسابقات مهارت سنجی فن آورد

مسابقات مهارت سنجی فن آورد

مسابقات فن آورد مجموعه رقابت هاي تخصصی مهارت سنجی در رشته هاي برنامه نویسی کامپیوتر، داده کاوي، گرافیک، برنامه نویسی موبایل، مهندسی برق، می باشد که تا کنون سه مرحله از این Osint معماري و مسابقات برگزار شده است. مجموعه فن آورد از سال 1393 با حمایت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز و با طراحی اولین دوره مسابقات ملی مهارت سنجی در حوزه های مختلف آغاز به کار کرد که این مسابقه در (IT) فناوري اطلاعات دانشگاه صنعتی شریف برگزار گردید و بیش از 400 نفر از سراسر کشور در این مسابقه شرکت کردند.

//isti.ir/XQA