نمایشگاه دوخت هاي سنتی و کارگاه هاي کارآفرینی

نخستین جشنواره دوخت هاي سنتی در راستاي بازشناخت و معرفی هنر اقوام ایرانی، در موزه ملی ملک مورد حمایت ستاد توسعه فناوري هاي نرم وهویت ساز قرار گرفت. هدف از برگزاري این جشنواره گسترش، حفظ، احیا، فرهنگ سازي و ارزش گذاري به هنر مهجور دوخت هاي سنتی و همچنین بهره گیري از ظرفیت دوخت هاي سنتی در توسعه کسب و کار، اشتغال و کارآفرینی و اجراي سیاست هاي اقتصاد مقاومتی است. این جشنواره به همراه شش کارگاه آموزشی با حضور استادان و مدرسان برجسته این حوزه برگزار گردید.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zxvp