کنفرانس ملی طراحی خدمات

کنفرانس طراحی خدمات سعی دارد محیطی علمی و تعاملی ایجاد نماید تا این رشته با بحث و تبادل نظر متخصصانش در خصوص پیاده سازي هاي بومی و ایجاد مبانی علمی و بومی شده بر مبناي نیازهاي فرهنگی و اجتماعی ایران، امکان عرضه در داخل کشور را بیابد. به عبارت دیگر، کنفرانس طراحی خدمات رسالت خود را تسهیل روند تعامل براي ورود علمی، بومی سازي و پیاده سازي دانش طراحی خدمات در کشور می داند. این کنفرانس در سه محور طراحی خدمات و گردشگري، طراحی خدمات و مدیریت شهري، طراحی خدمات و کسب و کار هاي آنلاین با رویکرد طراحی خدمات و ارزش آفرینی برگزار گردید.

کلمات کلیدی
//isti.ir/ZCvp