یازدهمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی خلیج فارس

یازدهمین همایش ملی علمی فرهنگی خلیج فارس به همت مرکز گردشگري علمی - فرهنگی دانشجویان ایران، زیر نظر جهاد دانشگاهی و حمایت ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هویت ساز برگزار شد تا بستر و ظرفیتی باشد براي محققان و دانشجویان حوزه مطالعات مربوط به خلیج فارس تا آخرین دستاوردهاي علمی در این حوزه را در محورهاي تعیین شده مورد بررسی قرار دهند.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zzvp