ویژه نامه دانش و دانشگاه - شماره سوم

ویژه نامه دانش و دانشگاه - شماره سوم

مجموعه ویژه نامه های علوم انسانی و اجتماعی به همت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز تنظیم و تدوین شده و به مرحله انتشار رسیده است. تاکنون 6 شماره از این مجله منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

 ویژه نامه کاربردی سازی روان شناسی- شماره دوم

ویژه نامه کاربردی سازی روان شناسی- شماره دوم

مجموعه ویژه نامه های علوم انسانی و اجتماعی به همت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز تنظیم و تدوین شده و به مرحله انتشار رسیده است. تاکنون 6 شماره از این مجله منتشر شده و در اختیار علاقه مندان قرار گرفته است.

 کتاب چشم انداز رقابت بین المللی صنعت پویانمایی ایران در افق 1404- جلد ششم

کتاب چشم انداز رقابت بین المللی صنعت پویانمایی ایران در افق 1404- جلد ششم

کتاب حاضر، جلد ششم از سلسله کتاب های صنعت پویانمایی ایران است که با هدف معرفی جایگاه فناوری در صنعت پویانمایی به نگارش در آمده است. در این کتاب تلاش شده تا فناوری ها و مهارت هایی که در صنعت پویانمایی استفاده می شود، مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته مهم است که پیشرفت فناوری بسیار سریع بوده و عملاً نمی توان در یک بررسی مدعی شد که تمام حوزه ها پوشش داده شده است. لذا سعی بر این بوده است تا با در نظر گرفتن زنجیره ارزش صنعت پویانمایی و بر اساس فعالیت های اصلی، شناسایی فناوری ها و مهارت ها صورت گیرد.

 کتاب ساختار نهادی صنعت پویانمایی کشور- جلد پنجم

کتاب ساختار نهادی صنعت پویانمایی کشور- جلد پنجم

کتاب حاضر، جلد پنجم از سلسله کتاب های صنعت پویانمایی ایران است که با هدف معرفی جایگاه فناوری در صنعت پویانمایی به نگارش در آمده است. در این کتاب تلاش شده تا فناوری ها و مهارت هایی که در صنعت پویانمایی استفاده می شود، مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته مهم است که پیشرفت فناوری بسیار سریع بوده و عملاً نمی توان در یک بررسی مدعی شد که تمام حوزه ها پوشش داده شده است. لذا سعی بر این بوده است تا با در نظر گرفتن زنجیره ارزش صنعت پویانمایی و بر اساس فعالیت های اصلی، شناسایی فناوری ها و مهارت ها صورت گیرد.

 کتاب وضع موجود صنعت پویانمایی کشور- جلد چهارم

کتاب وضع موجود صنعت پویانمایی کشور- جلد چهارم

کتاب حاضر، جلد چهارم از سلسله کتاب های صنعت پویانمایی ایران است که با هدف معرفی جایگاه فناوری در صنعت پویانمایی به نگارش در آمده است. در این کتاب تلاش شده تا فناوری ها و مهارت هایی که در صنعت پویانمایی استفاده می شود، مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته مهم است که پیشرفت فناوری بسیار سریع بوده و عملاً نمی توان در یک بررسی مدعی شد که تمام حوزه ها پوشش داده شده است. لذا سعی بر این بوده است تا با در نظر گرفتن زنجیره ارزش صنعت پویانمایی و بر اساس فعالیت های اصلی، شناسایی فناوری ها و مهارت ها صورت گیرد.

 کتاب صنعت پویانمایی ایران در اسناد بالادستی کشور- جلد سوم

کتاب صنعت پویانمایی ایران در اسناد بالادستی کشور- جلد سوم

کتاب حاضر، جلد سوم از سلسله کتاب های صنعت پویانمایی ایران است که با هدف معرفی جایگاه فناوری در صنعت پویانمایی به نگارش در آمده است. در این کتاب تلاش شده تا فناوری ها و مهارت هایی که در صنعت پویانمایی استفاده می شود، مورد بررسی قرار گیرد. البته این نکته مهم است که پیشرفت فناوری بسیار سریع بوده و عملاً نمی توان در یک بررسی مدعی شد که تمام حوزه ها پوشش داده شده است. لذا سعی بر این بوده است تا با در نظر گرفتن زنجیره ارزش صنعت پویانمایی و بر اساس فعالیت های اصلی، شناسایی فناوری ها و مهارت ها صورت گیرد.

//isti.ir/XNa