ستاری در انتهای الوند-2: توسعه صنایع خلاق یکی از بخشهای جدی فعالیت معاونت است

//isti.ir/ZvVq