ستاری در انتهای الوند-3: ایران یکی از قطبهای ساخت تجهیزات پزشکی توسط شرکتهای دانش بنیان است.

//isti.ir/ZwVq