امضا تفاهم نامه فی مابین دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

سید جواد رحمان زاده

امضا تفاهم نامه فی مابین دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی  امضا تفاهم نامه فی مابین دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی  امضا تفاهم نامه فی مابین دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی  امضا تفاهم نامه فی مابین دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی  امضا تفاهم نامه فی مابین دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی  امضا تفاهم نامه فی مابین دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی  امضا تفاهم نامه فی مابین دبير ستاد توسعه فناوري هاي نرم و هويت ساز و معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی
کلمات کلیدی