تکمیل و تقویت عناصر فعال در زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی در کشور، مأموریت ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز است.

مهندس سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز با اشاره به نقش صنایع خلاق و فرهنگی در کشور، تکمیل و تقویت عناصر فعال در زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی در کشور را مأموریت این ستاد بیان نمود و افزود که این عناصر شامل مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی و سرمایه گذاران می شود.

مهندس سجادی نیری، دبیر ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز با اشاره به نقش صنایع خلاق و فرهنگی در کشور، تکمیل و تقویت عناصر فعال در زیست بوم صنایع خلاق و فرهنگی در کشور را مأموریت این ستاد بیان نمود و افزود که این عناصر شامل مراکز نوآوری، شتاب دهنده ها، صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی و سرمایه گذاران می شود. وی همچنین خاطر نشان ساخت این امر با ایجاد مراکز نوآوری، کمک به مراکز رشد و شکل گیری صندوق های خطرپذیر تحقق می پذیرد.

کلمات کلیدی
//isti.ir/Zmxp