عنوان فایل
کتاب فناوری های صنعت رایاد دانلود
کتاب صنایع خلاق برلین دانلود
کتاب فناوری های صنعت پویا نمایی ایران دانلود
کتاب بررسی نقش حاکمیت در پیشبرد صنایع خلاق و فرهنگی دانلود
مروری بر عملکرد ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز دانلود
پیش شماره - کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی دانلود
شماره اول - امکان کاربردی سازی علوم انسانی و اجتماعی دانلود
شماره دوم - کاربردی سازی روان شناسی دانلود
شماره سوم - دانش و دانشگاه دانلود
شماره چهارم - نقش اسطوره شناسی در صنعت انیمیشن دانلود
شماره پنجم - نقش علوم انسانی در اقتصاد و توسعه دانلود