• سیاست ­گذاري اجرایی، برنامه­ ریزي، هماهنگی و نظارت و ایجاد ارتباطات بین دستگاهی، تقسیم کار بین دستگاه­ ها و رصد اقدامات بر اساس سند
  • بررسی سالانه تحولات داخلی و بین ­المللی صنایع فرهنگی و ارائه پیشنهاد اصلاحات لازم براي بازنگري و به روزرسانی سند
  • تهیه و تدوین برنامه عملیاتی و نقشه راه اجرایی سازي سند در هر سال
  • حمایت مادي و معنوي علمی، اطلاعاتی، تسهیل­گري از شرکت­ هاي دانش ­بنیان و طرح ­هاي فناورانه و تجاري­ سازي آن­ ها مبتنی بر آیین­ نامه ­هاي مصوب در شوراي ستاد
  • ایجاد هماهنگی و هم ­افزایی بین دستگاهی براي دستیابی به اهداف سند
  • هدایت و هماهنگی منابع و امکانات مالی و سرمایه­ هاي انسانی کشور در حوزه صنایع فرهنگی
  • تدوین شاخص ­هاي مورد نیاز پایش سند و نظارت بر آن
  • پایش شاخص ­ها و ارائه گزارش سالانه
  • ارزیابی مستمر و نظارت بر حسن اجراي برنامه ­هاي محول شده به دستگاه­ ها و نظارت بر جذب، تفکیک و تخصیص بودجه و ارائه گزارش
//isti.ir/XsB