ارتقاء کمی و کیفی مصرف و تولید محصولات و کالاهای فرهنگی جز با سیاست گذاری های درست و اقدام پیگیر و مستمر و به صحنه آوردن همه ی ظرفیت های ملی این عرصه، ممکن نخواهد شد. باز مهندسی ساختار فعالیت ها و مدیریت های فرهنگی با چنین رویکردی لازمه ی موفقیت در این آوردگاه تاریخی فرهنگی است.

حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی 

حکم دوره جدید اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی- مهر 1393

//isti.ir/XpB