برای اینکه فرهنگ مان ماندگار شود و دنیا آن را ببیند ناگزیریم آن را اقتصادی کنیم

کلمات کلیدی