دغدغه های موجود برای شکل گیری زیست بوم در حوزه صنایع خلاق

مهندس سجادی نیری: یکی از دغدغه های موجود برای شکل گیری زیست بوم در حوزه صنایع خلاق، تشکیل نهادهای سرمایه گذار و تسهیل فرآیندهای سرمایه گذاری در این حوزه است.

کلمات کلیدی