منابع و مخازن نهفته در دل فرهنگ ایرانی اسلامی

مهندس سجادی نیری: باید با رویکردهای فناورانه و نوآورانه، منابع و مخازن نهفته در دل فرهنگ ایرانی اسلامی را استخراج و با حفظ چارچوب های فرهنگی این حوزه را اقتصادی کرد.

کلمات کلیدی