از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری بیش از 20 خدمت دریافت کنید

1 آبان 1398 فراخوان دعوت از شرکت های حوزه فرهنگ

از معاونت علمی و فناوری رئیس جمهوری بیش از 20 خدمت دریافت کنید

برنامه توسعه زیست بوم شرکت های خلاق در سال 96 برای حمایت از شرکت های خلاق ، فرهنگی و خدمات نوین مبتنی بر فضای دیجیتال تدوین شد . دبیرخانه این برنامه از تمام واجدین شرایط دعوت کرده است تا در نشست آشنایی با بیش از 20 خدمت این زیست بوم آشنا شوند .