10 بسته حمایتی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر طراحی شد

20 مرداد 1393 دکتر قاضی‌نوری خبر داد:

10 بسته حمایتی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر طراحی شد

دکتر قاضی نوری، از طراحی 10 بسته حمایتی ویژه اصحاب فرهنگ و هنر خبر داد و گفت: این حمایت ها از محل بودجه 5میلیاردتومانی اختصاص یافته به این ستاد انجام می شود.