با امضاء تفاهم نامه ای؛ فعالیت‌های نوآورانه و فناوری‌های فرهنگی در کشور ارتقا می‌یابد

7 اردی بهشت 1398

با امضاء تفاهم نامه ای؛ فعالیت‌های نوآورانه و فناوری‌های فرهنگی در کشور ارتقا می‌یابد

با امضاء تفاهم نامه همکاری میان ستاد توسعه فناوری های نرم و هویت ساز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بنگاه رسانه ای سرمایه گذاری آخرین خبر، فعالیت های نوآورانه و فناوری های فرهنگی در کشور ارتقا می یابد .