مقابله با تهاجم فرهنگی از راه صنایع خلاق میسر می‌شود

5 تیر 1397 سجادی نیری:

مقابله با تهاجم فرهنگی از راه صنایع خلاق میسر می‌شود

دبیرستاد توسعه فناوری‌های نرم و هویت‌ساز معاونت علمی صنایع فرهنگی و خلاق را در کشورهای درحال‌توسعه موضوعی عنوان کرد که می‌تواند قدمی در راه مقابله با تهاجم فرهنگی بوده و با آن مقابله کند.