زیست‌بوم شرکت‌های خلاق همپا با زیست‌بوم دانش‌بنیان توسعه پیدا می‌کند

22 آذر 1397 سجادی نیری:

زیست‌بوم شرکت‌های خلاق همپا با زیست‌بوم دانش‌بنیان توسعه پیدا می‌کند

دبیر کارگروه برنامه توسعه زیست‌بوم شرکت‌های خلاق این برنامه را قدمی در راه توسعه زیست‌بوم اقتصاد خلاق همپا با اقتصاد دانش‌بنیان عنوان کرد.