ایجاد مراکز نوآوری در استان های کشور ضروری است

20 مرداد 1398 رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری:

ایجاد مراکز نوآوری در استان های کشور ضروری است

رییس مرکز توسعه فناوری های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با بیان اینکه باید در هر استان یک مرکز نوآوری ایجاد شود، بر استفاده از ظرفیت دانشگاه پیام نور به عنوان یک دانشگاه کارآفرین تاکید کرد.