بازدید سورنا ستاری و محمدمهدی اسماعیلی از نمایشگاه دائمی فناوری‌های ایران‌ساخت

 

 

 .پرویز کرمی,  .پرویز کرمی,   محمدمهدی اسماعیلی, .پرویز کرمی, پرویز کرمی,  پرویز کرمی,   سورنا ستاری,   محمدمهدی اسماعیلی,  مهدی رمضانی,   پرویز کرمی,
//isti.ir/Zoet